"Sponsorluk"neden tercih ediliyor?

Kitle iletişim araçlarında izlenirlik oranları devamlı olarak azalmakta, sponsorluk sistemiyle desteklenen etkinlikler medyada daha fazla ve etkili bir şekilde yer almakta, bu yolla firma / marka rakiplerine oranla daha fazla sevilmekte, saygı görebilmektedir.

Bugüne kadar "Sponsorluk"un çeşitli şekillerde tanımlaması yapılmıştır, ancak genel anlamda; "Bir firma / marka / kişinin, ticari bir kaygı taşımadan ve karşılık beklemeden, belirlenmiş kitleleri ya da tüm toplumu ilgilendiren bir konuda (kültür, sanat, sosyal, sportif faaliyetler gibi), başkalarının düzenlediği bir etkinlik ya da organizasyona, daha çok hayırseverlik, sonra kendi imajlarına olumlu bir katkı, saygınlık, dolaylı yoldan tanıtım sağlamak ve çeşitli avantajlar sağlayarak belirlenen hedefleri gerçekleştirebilmek amacıyla yaptıkları, bazen para, bazen üretilen mal / hizmet ya da fikir (know-how) şeklindeki yaptıkları yardım ya da katkılar" olarak tanımlanabilir.

Günümüzde firma / markalar bir şekilde öne geçmek için büyük çabalar sarfetmektedir. Bu büyük yarışta, bunu sadece kaliteli mal / hizmet üreterek, iyi çalışanlar kadrosu kurarak, iyi pazarlama ve satış teknikleri geliştirerek, uygulayarak, iyi / etkili reklamlar yaparak sağlamak pek mümkün olmuyor artık; daha başka şeyler de gerekiyor. Bu da hedeflenen kitlelerle etkili bir iletişim kurmakla mümkün olabilyor. Yani iyi / etkili reklamlar, PR çalışmaları yaparak, kuvvetli Görsel Kimlik’ler yaratarak ve bunları yaparken insanlara, hedeflenen çevrelere kendilerini sevdirerek, saydırarak, toplumun sempatisini kazanarak mümkün olabiliyor.

Tabii ki bu İletişim / Tanıtım çalışmaları içinde bir firma / markanın toplumsal konulara, kültür ve sanatsal faaliyetlere, hayır çalışmalarına olan katkıları önemli derecede rol oynuyor ve firma / marka bu şekilde daha fazla tercih edilebiliyor. Ve bu katkı ve yardımların sağladığı imaj bir gün geliyor, o firma / marka / kişiyi zor kaldığı durumlarda bir kalkan gibi de koruyabiliyor. Bir bankada tasarruf edilen paranın, zor dönemlerde bizleri başkalarına muhtaç olmaktan koruduğu gibi...

"Kişisel Sponsorluk"

Bu yazımızda daha çok firma / markalardan sözederken, zaman zaman, ister istemez "Kişiler" de dedik. Evet, kişiler de zaman zaman bir marka olarak değerlendirilip, ele alınabiliyor (bu daha çok önemli sanatçılar, işadamları, devlet adamları gibi, bir yerde topluma malolmuş, medyatik kişilerle ilgili konular olarak düşünülebilir).
Özellikle bazı sanatçıların, zaman zaman çeşitli hayır amaçlı konserlere katıldıklarını, hayır kurumlarına yaptıkları ziyaretleri çeşitli şekillerde basından izler, öğreniriz. Bu, bazı işadamlarımızın hayır için yaptırdıkları hastaneler, okullar ve toplum açısından önemi olan yerlere yaptıkları çeşitli katkılar şeklinde de olabilmektedir.

Önemli konu;

Bütün bunlarda en önemli dikkat edilmesi gereken nokta; bu yardım, destek ve hayır amaçlı katkıların arkasında çeşitli çıkar ve gizli düşüncelerin olmaması, olsa bile bunun asla hissettirilmemesi gerekliliğidir. Çünkü bu hassas çizginin dışına taşılması, bu düşüncelerin hedeflenen kitlelerce / toplumca hissedilmesi büyük sıkıntıların yaşanmasına sebebiyet verebileceği gibi, yanlış konularda yapılmış "Sponsorluk"lar firma / markalara prestij ve değer kaybettirebilmektedir. Bu durum hedeflenen kitlelerin kolayca rakiplere yönelmesine sebep olabilir.

Günümüzde "Sponsorluk" neden tercih ediliyor?


İster firma, ister marka, ister bir kişi ya da bir ülke olsun, "Sponsorluk" belki maddi bir kazanç değil ama bir şekilde bir yarar sağlamak amacıyla yapılır. Bu şekilde rakiplere göre toplumun iyi niyeti kazanılabilir, pek ala iyi / etkili bir tanıtım da yapılabilir (dolaylı yoldan bile olsa!) ve birçok değişik konuda, değişik avantajlar sağlanabilir.
Çeşitli saha ve konularda yapılsa, ülkeden ülkeye, sektörden sektöre değişse bile "Sponsorluk" sistemi gelişmektedir. Çünkü her geçen gün sağladığı yararlar daha çok gözle görülebilir boyutlara gelmektedir.

Bunun sebepleri;

* Kitle İletişim Araçları'nda (medya) "zapping"ler nedeniyle izlenirlilik oranları devamlı olarak düşmektedir. Bu nedenle firma / markaların tanıtım harcamaları büyük çapta boşa gitme eğilimi göstermektedir.
* "Rating" ve tiraj verileri abartılmakta ya da gerçeği yansıtmamaktadır (bu konuda çeşitli kaygılar yaşanmaktadır).
* Alkol ve sigara gibi konularda dünya ülkeleri çeşitli kısıtlama ve yasaklar koymaktadır.
* Bazı ürün / hizmetlerin Tanıtım / İletişim zorlukları olabilmektedir.
* Firmaların reklam giderleri, maliyetler devamlı olarak artmakta, medya giderleri yükselmektedir.
* Sponsorlukla desteklenen etkinlikler ve organizasyonlar medyada haber niteliği taşımakta, daha fazla yer almakta, kamuoyunun daha fazla dikkatini çekmektedir.
* Bu şekilde halkın, tüketicinin, hedeflenen kitlenin, iş yapılan çevrelerin hatta basının gönüllerinde daha iyi yer edinilebilmektedir.
* Sponsor firma / marka / kişi rakiplare göre daha çok sevilip, sayılmakta, daha fazla tercih edilmektedir.
* Günümüzde insanlar "Sponsorluk" sistemiyle desteklenen ilginç aktiviteler, değişik organizasyonlar, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine daha fazla ilgi göstermekte, katılmakta, izlemektedir.
* "Sponsorluk"un faydası artık kanıtlanmıştır.
* Sonuçta toplum yararına birşeyler yapılmakta, bu da katkıyı yapan tarafa büyük manevi bir haz da vermektedir.
* Firma / marka kurum kimliğini daha değişik bir kanaldan tanıtabilmekte, zihinlere iyi yerleştirebilmektedir
* Firma / marka daha fazla rağbet görmekte, satışlar desteklenmekte, hissedilir bir şekilde artmaktadır.
* Firma / ürün / hizmet / marka daha değişik bir kanaldan, daha değişik etkili bir biçimde tanıtılabilmektedir.
* Sponsor firma / marka personelinin motivasyonu artmakta, kendisine bağımlılıkları artırmaktadır.
* "Kurum Kültürü" oluşturulmaktadır...
Görüldüğü gibi "Sponsorluk"; Reklam, Halkla İlişkiler ve Pazarlama ile iç içe, hepsinin ortak yarar sağlayabileceği bir sistemdir. Hedeflenen kitlelerle değişik, etkili bir iletişim kurma biçimidir. Ancak bu sistemin satışla, promosyonla ve çeşitli iletişim araçları ile de desteklenmesi de gerekir ki beklenen fayda azami ölçülerde sağlanabilsin!

Yani;
* Katkıda bulunulan aktivite / organizasyonda üretilen ürünlerin ya da örneklerinin, oraya gelen kişilere dağıtılması, denetilmesi, test ettirilmesinde,
* Ürün / hizmet / firma / markanın en etkileyici yerde, zamanda görünmesi, sunulmasında,
* Hedeflenen kitlelerin onayının alınması ve beğenilerinin kazanılması, olumlu puanlar alınmaya çalışılmasında,
* Muhatap olunan kişi ve çevrelere karşı nazik olunması, davranılmasında,
* İyi niyete dayalı davranışlarda bulunulmasında,
* Firma / markanın topluma, ülkeye karşı da bir sorumluluğu olduğunun hissettirilmesinde,
* Firma / marka imajı, saygınlığının daha çok ön planda düşünülmesinde,
* Aceleci davranılmamasında büyük yarar vardır.