Siyasetçiler için imaj çalışmaları...

Hiçbir şey tesadüflerle olmuyor artık günümüzde. Hele imaj konusu hiç değil... Bu çalışmalarda başarı kazanmak, önce bilgiyle, sonra iyi araştırma, iyi planlama, iyi uygulama ve değerlendirmeyle oluyor.

İmaj ile ilgili olarak geçen hafta incelemeye çalıştığımız konu; “Siyasetçiler’de İmaj”.

Bu konu anlatmaya çalıştığımız gibi bir İletişim / Tanıtım işi; adeta bir “”Marka Yönetimi” işi. Ve ağırlıklı olarak bir Reklam; bir PR (Public Relations / Halkla İlişkiler) ve çok iyi organize edilmesi gereken, yoğun koordinasyon gerektiren bir iş...

Bu çalışmalara nasıl başlanıyor, nasıl yapılıyor?


Aynen bir Reklam / PR kampanyasının hazırlanması gibi; işin 4 bölümü var;
1- İnceleme, araştırma,
2- Stratejinin belirlenmesi ve planlama,
3- Uygulama,
4- Değerlendirme.
Bu bölümleri incelemeye çalışırsak;
1- İnceleme, araştırma
Her konuda olduğu gibi, bir işe başlamadan önce o işle ilgili olarak bir araştırma yapmak gerekir. Bu ön bilgi için gereklidir; işin büyüklük / küçüklüğüne göre değişir. Yapılacak iş geniş çaplı ise, daha geniş çaplı, profesyonelce yapılmış araştırmalar kaçınılmazdır. Tüm veriler, araştırma sonuçları toparlanır ve geniş çaplı bir değerlendirmesi yapılır.

Araştırma, bir ürün piyasaya yeni sunulurken de (lansman), piyasada var olan bir ürün ( ya da hizmet) yeni bir değişiklikle yaptığı yeni bir atılımın tekrar hedeflenen kitlelere duyurulması, tanıtılması gerektiğinde de aynen yapılır; ki bu çalışmalarda;
* Piyasa incelenir,
* Ülkenin koşulları incelenir,
* Rakipler incelenir,
* Hedeflenen kitleler incelenir. Daha doğrusu uzmanların alacağı kararlar doğrultusunda nelerin incelenmesi gerekirse onlar incelenir.
Burada unutulmaması gereken en önemli konular;
* Yapılacak bu ön araştırmalarda çok fazla detaya inildikçe, işin içinden çıkılmaz bir hal alacağının, kafaların daha çok karışacağı ve
* Araştırmayı yapan kişilerin yanlı olma tehlikesidir. Yani, araştırmaları yapacak olan kişi ve kuruluşların tarafsız bir gözle bu araştırmayı yapıp yapamayacakları konusudur (yani bu işte tarafsız olmak en önemli, dikkat edilmesi gereken konulardan biridir).
2- Stratejinin belirlenmesi ve planlama
Evet, bu adım işin en önemli adımlarından ikincisidir. “Strateji Belirleme ve Planlama” yapılacak imaj çalışmalarının en önemli halkalarından biridir.
Bu çalışma, yukarıda, birinci bölümde anlattığımız araştırmaların ne kadar sağlıklı olduğu ve ne kadar iyi değerlendirilebildiği ile ilgilidir. İşte bu değerlendirmelerin sonucunda;
1- Öncelikli olarak amaç belirlenir;
* Adayın seçmen tarafından tanınması,
* Adayın var olan imajının değiştirilmesi ya da yenilenmesi,
* İmaj rahatsızlığı (imaj bozukluğu) var ise düzeltilmesi,
* Var olan (kuvvetli de olabilir!) imajın sabitleştirilmesi, altının çizilmesi ya da netleştirilmesi. Ya da daha da ileri düzeylere çıkartılması,
* İlk parti olmak ya da ikinci,
* Oy artırmak,
* “Düşüşüş / gerileme”yi önlemek,
* Oy kaybını önlemek,
* Barajı geçmek,
* İlgi ve katılımı artırmak
gibi...
2- Hedeflenen kitleler belirlenir.
* Bu kitlelerin beklentileri,
* Özellikleri,
* Belirlenen konulara olan yaklaşımları,
* Bunların öncelikleri,
* Hassas oldukları konular, vs. belirlenir,
3- Yapılacak çalışmaların rotasını belirleyecek bir strateji oluşturulur (yapılacak kampanya çalışmalarının “concept”i (tema) bu strateji üzerine oturtulur.
4- Ve planlama...
* Yapılacak tüm çalışmalar bir proje haline getirilir,
* Projenin ana konuları belirlenir,
* Herbir konu ayrı ayrı planlanır. Bu planda;
1- Ne,
2- Neden, ne için,
3- Nerede,
4- Ne zaman,
5- Kimlerle,
6- Hangi, ne kadar bütçe ile yapılacak?
7- Bu çalışmalarda hangi iletişim / tanıtım araçları kullanılacak (Broşür, katalog, el ilanı, billboard, TV reklam filmi, dön kart, afiş, pankart, bayrak vs.)?
8- Bu iletişim / tanıtım araçları ile hangi hedef kitlelere nasıl bir mesaj iletilecek?
9- Bunların sonucunda nasıl bir imaj yaratılacak?
10- Bu çalışmaların değerlendirmesi nasıl, kimler tarafından, ne zaman, ne şekilde yapılacak?
3- Uygulama
Ve operasyonun başladığı dönem...
Yapılan çalışmalar yoğunluklu olarak bir İletişim / Tanıtım işi... Bir taraftan Reklam’a yönelik çalışmalar yapılırken, diğer taraftan Reklam’la koordineli bir biçimde yürütülen Halkla İlişkiler çalışmaları devreye girer;
1- Kurumiçi Halkla İlişkiler çalışmaları (Parti içindeki insanlara yönelik, ağırlıklı olarak motivasyonu kuvvetlendirici Halkla İlişkiler çalışmaları),
2- Kurumdışı Halkla İlişkiler çalışmaları (Hedeflenen seçmenlere, kamuoyu yaratacak kişi, kurum ve kuruluşlara (diğer partiler, belediyeler, üniversiteler, iş yapılan, iletişim içinde bulunulan çevrelerle ilgili!) yönelik Halkla İlişkiler çalışmaları,
3- Basın’la İlişkiler;
* Yapılacak röportajlar,
* Basında çıkması, yeralması istenen haberler, bunların yayınlanması,
* Basın toplantıları,
* Bu toplantılarda verilecek “Basın Kitleri”nin hazırlanması,
* Basın gezileri,
* Basına verilecek yemekler,
* Sohbet toplantıları,
* Köşe yazarları ile iletişim,
* Siyasetçinin Basın’a verilecek fotoğrafların çekimi, seçimi,
* Kişi ile ilgili haber ve röportajların yeralmasının istendiği gazete, dergi ve televizyon kanaları,
* Uygun görülen sayfalar, bölümler,
* Çıkılması gereken televizyon programları,
* Basın’ın izlenmesi,
* Çıkan haberlerin değerlendirilmesi (bundaki sürat çok önemli!)...
Görüldüğü gibi, işin operasyon tarafı en yoğun çalışmaların yaşandığı bir dönemdir.
Burada çok fazla detaya girmiyoruz ama, özellikle bu dönem en fazla dikkat edilmesi gereken dönemlerden biridir; yapılacak en küçük bir hata herşeyi bir anda mahvedebilmektedir.

Yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi, bu dönemde sürat oldukça önemlidir. Çünkü bazan (hatta çoğunlukla!) iletişim içinde bulunulan çevrelerden gelen tepkilere göre ani manevralar yapılması gerekebilmekte, hatta bazen şartlar stratejide değişiklikler yapılmasını bile gerektirebilmektedir.

“Dil”in önemi

Herşey önemlidir ama bunların içinde en önemlisi “Dil”dir. Hem siyasetçinin kullandığı dil, üslup, hem de “Beden Dili” olarak...
* Koşulan dil, konuşma biçimi, üslup,
* Buna bağlı olarak yapılan el-kol hareketeleri,
* “Oturuş-kalkış”lar,
* Tüm davranışlar,
* Jestler ve mimikler,
* Sergilenen karakter...
Bunların tamamının uzmanlar denetiminde planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, gereken şeylerin zaman geçirilmeden düzeltilmesi gerekmektedir.
İmaj konusu ile ilgili yazılarımızda yeri ve zamanı geldikçe uyarıyoruz, 4 çeşit kimlik vardır diye;
1- Görünen kimlik,
2- Algılanan kimlik,
3- Sanılan kimlik ve
4- Olması istenen kimlik.
İşte imaj çalışmalarında en önemli iş, bu kimliklerin birbiri üzerine doğru bir şekilde oturtulabilmesidir. Çünkü genel olarak insanlar bu kimlikleri biribiri üzerine doğru oturtamamaktadırlar ve iletişim içinde bulundukları çevrelerle büyük iletişim bozuklukları yaşamaktadırlar. Ve istedikleri kimlikle görünen, algılanan kimlikleri arasında farklılıklar olabilmektedir.

4- Değerlendirme
Çoğu PR’cıya göre işin en sıkıcı tarafı...
* Ne planlandı? Ne yapıldı?
* Nereden neye gelindi?
* Ne istendi, ne yapıldı,
* Ne istendi, neden yapılamadı?
Her etkinlikten, her organizasyondan sonra (bazen de sırasında) yapılması gereken önemli bir konu! Herşey bu değerlendirmelerin sonuçlarına göre ilerletilir ya da durdurulur ya da yön değiştirilir, tamamen yeni bir strateji oluşturulabilir.

Evet, görüldüğü gibi hiçbir şey tesadüflerle olmuyor günümüzde. Herşey bilgiyle, bilgiden en üst düzeyde yararlanmakla oluyor, uzmanlıkla oluyor.
Ama uzmanlar nerede?!